Uvod

-Grafovi-


Website maintained by ntrifunovic Theme by mattgraham modified by ntrifunovic


Osnovni pojmovi

Definicija: Graf G je uređeni skup (V, E), gde je V konačan neprazan skup čvorova, a E skup ivica (grana). Svaka ivica predstavlja par čvorova (x, y) iz V.

Definicija: Put od čvora X do nekog drugog čvora Y je niz ivica koji spaja ova dva čvora, u kome se svaka ivica iz grafa pojavljuje najviše jedanput.

Definicija: Za graf kažemo da je povezan ako i samo ako za svaka dva njegova čvora postoji put koji ih spaja.

Teorema: Ako graf nije povezan onda se on može razbiti na povezane komponente, disjunktne po čvorovima.

Načini čuvanja grafa u memoriji računara

U programskim jezicima koji se koriste na takmičenjima iz informatike graf ne postoji kao standardni tip podataka, pa ga zato na neki način treba predstaviti i čuvati u memoriji računara.

Ovde su data dva načina čuvanja grafa u memoriji računara:

 1. Matrica povezanosti: U matrici veličine nxn (gde je n broj čvorova grafa) polje i, j ima vrednost 1 ako postoji ivica koja povezuje čvorove i i j, ili 0 u slučaju da takva ivica ne postoji.

  #define MAXN 100
  
  int veze[MAXN][MAXN];
  

  Napomena: umesto matrice tipa int može se koristiti matrica tipa bool.

 2. Lista suseda: U nizu velične n (gde je n broj cvorova) i-ti element sadrži povezanu listu u kojoj se nalaze svi čvorovi izmedju kojih i čvora i postoji ivica.

  #define MAXN 100
  
  // Lista indeksa čvorova
  struct PList { 
   int v; // indeks čvora sa kojim je neki čvor povezan
   PList* sled;
  };
  
  PList* veze[MAXN]; // Niz veza čiji su elementi liste indeksa čvorova
  

  Napomena: Može se korisit i neka STD struktura za čuvanje liste suseda (npr. std::vector, std::list, ... ).

Vrste grafova

Usmereni grafovi

Matrica povezanosti ne mora da bude simetrična, tj. ako postoji grana (a, b) onda ne mora da postoji grana (b, a).

usmereni graf

Ne usmereni grafovi

Matrica povezanosti je simetrična, tj. ako postoji grana (a, b) onda postoji i grana (b, a).

ne usmereni graf

Drvo

Definicija: Drvo je neusmereni povezani graf bez ciklusa.

Teorema: Ako važe dve od sledeće tri osobine za neki graf onda za taj graf važi i treća osobina:

 1. Graf od N čvorova ima N-1 granu
 2. Graf je povezan
 3. Graf je drvo

drvo graf


comments powered by Disqus