I\O

-Uvod u C++-


Website maintained by ntrifunovic Theme by mattgraham modified by ntrifunovic

Input\OutputC vs C++ I\O

U ovom kursu koristicemo C I\O (biblioteku stdio.h) za input i output

Primer: Ucitavanje niza od 1 000 000 elemenata u nekom zadatku na takmicenju (sa standardnim vremenskim ogranicenjem od 1s) moze biti suvise sporo ako se koristi cin (samo ucitavanje moze trajati duze od 1s), a da radi dovoljno brzo ako se umesto cin koristi scanf.

Struktura C++ programa

Program koji ispisuje Zdravo svete !!!

// Ovo je komentar
/* I ovo je komentar */

#include <stdio.h> // Koristimo standardnu biblioteku stdio

int main() { // Ulazna tacka u program
  printf("Zdravo svete !!!"); // poziv metode za ispis na ekran iz biblioteke stdio

  return 0; // Vracamo vrednost 0, sto znaci da se nas program uspesno zavrsio
} // Kraj metode main

Program koji sabira dva broja uneta sa tastature

// Program koji sabira dva broja uneta sa tastature

#include <stdio.h> // Koristimo standardnu biblioteku stdio

int main() { // Ulazna tacka u program
  int a, b; // Deklaracija promenjivih a i b tipa int

  // poziv metode scanf za citanje sa tastature iz biblioteke stdio
  scanf("%d%d", &a, &b);

  printf("%d", a + b); // poziv metode za ispis na ekran iz biblioteke stdio

  return 0; // Vracamo vrednost 0, sto znaci da se nas program uspesno zavrsio
} // Kraj metode main

stdio.h

FILE* fopen(const char* fileName, const char* mode);

mode moze biti

Povratna vrednost je pokazivac na objekat tipa FILE koji koristimo za pristup otvorenom fajlu.

Ako je doslo do greske prilikom otvaranja fajla povratna vrednost je null (pokazivac na nista).

Takodje postoji i metoda fclose , koja sluzi za zatvaranje fajla, ali mi je necemo koristiit zato sto se po zavrsetku programa fajl sam zatvara.


int getchar(); // cita sa standardnog ulaza
int fgetc(FILE* f); // cita iz fajla

getc radi isto sto i fgetc.


int putchar(int ch); // pise na standardni izlaz
int fputc(int ch, FILE* f); // pise u fajl

putc radi isto sto i fputc.


gets, fgets - Cita do kraja linije
puts, fputs - Ispisuje jednu liniju

Za koriscenje ovih metoda potrebno je znanje nizova koje cemo uciti kasnije tokom kursa, pa ne ulazimo u detalje.

Primer: Program radi isto kao program sa pocetka ove lekcije.

#include <stdio.h>

int main() {
  puts("Zdravo svete !!!");

  return 0;
}

int scanf(const char* format, ...);
int fscanf(FILE* f, const char* format, ...);

int printf(const char* format, ...);
int fprintf(FILE* f, const char* format, ...);

scanf, printf, sscanf, ... parametar format


comments powered by Disqus