Primeri \ STD

-Uvod u C++-


Website maintained by ntrifunovic Theme by mattgraham modified by ntrifunovic


Liste

// Primer sa listama 
//
// Liste koristiti kad ima dosta dodavanja na pocetak ili kraj liste
// i kada se lista obilazi ili od pocetka ka kraju ili od kraja ka pocetku
// ili kada se pristupa samo prvom i poslednjem elementu liste
// Pristup i-tom elementu liste je ne efikasan posto se moraju obici elementi 
// pre i-tog. 
// Ako se cesto pristupa i-tom elementu bolje je koristiti std::vector.

#include<stdio.h>
#include<list>
#include<set>

using namespace std;

int main() {
 printf("Primer sa listama\n\n");

 list<int> lista;

 for(int i = 0; i < 10; i++) 
  lista.push_back(i); // Ubacuje na kraj liste

 for(int i = 0; i < 10; i++) 
  lista.push_front(i);

 if(!lista.empty()) { // Provera da li je lista prazna 
  // Pristup prvom i poslednjem elementu liste
  printf("Prvi elem: %d\nPoslednji elem: %d\n", lista.front(), lista.back());
 }

 // Obilazak liste koristeci iteratore
 //
 // Lista ima dve specijalne metode begin() i end()
 // begin() - vraca iterator koji pokazuje na prvi element liste
 // end()  - vraca iterator koji pokazuje na element iza poslednjeg u listi
 for (list<int>::iterator it = lista.begin(); it != lista.end(); it++) {
  // *it vraca vrednost koja se nalazi u elementu liste na koji iterator
  // pokazuje, iterator ima i operaciju ++ koja pomera iterator na sledeci
  // element liste
  printf("%d; ", *it);
 }

 putchar('\n');

 while (!lista.empty()) {
  printf("Prvi elem: %d\nPoslednji elem: %d\n", lista.front(), lista.back());
  // Skidanje elementa sa pocetka i kraja liste
  lista.pop_front();
  lista.pop_back();
 }

 getchar();

}

Set

// Primer sa setom
//
// Set ima sledece operacije:
// insert - Ubacuje element u set O(logN))
// erase - Izbacuje element iz seta O(logN)
// find  - Proverava da li se element nalazi u setu O(logN)

#include<stdio.h>
#include<list>
#include<set>

using namespace std;

int main() {
 printf("\n\nPrimer sa setom\n\n");

 set<int> set_brojeva;

 // set: 10 20 30 40 50
 for (int i=1; i<=5; i++) {
  set_brojeva.insert(i*10);  
 }

 set_brojeva.erase(20);

 // Obilazak svih elemenata seta
 for (set<int>::iterator it = set_brojeva.begin(); it != set_brojeva.end(); it++) {
  printf("%d; ", *it);
 }

 for(int i = 0; i <= 10; i++)
  if(set_brojeva.find(i) != set_brojeva.end()) {
   printf("%d je u setu\n", i);
  } else {
   printf("%d nije u setu\n", i);
  }

 putchar('\n');

 getchar();

}

comments powered by Disqus